New Hampshirites, could you be eligible for help with your food budget? ¿podrían ser ustedes elegibles para obtener ayuda con su presupuesto de comida? Èske ou ta ka benifisye èd pou bidjè alimantè?

Find out if you may be eligible for SNAP and an estimated amount of benefits you could receive. Averigue si es posible que usted sea elegible para SNAP y la cantidad estimada de beneficios que usted podría recibir. Chèche konnen si w ka kalifye pou SNAP ak yon estimasyon kantite benefis ou ka resevwa.

This is not an application. This website is not affiliated with any government programs. Full disclaimer. Esto no es una aplicación. Este sitio web no está afiliado a ningún programa gubernamental. Exención de responsabilidad. Sa a se pa yon aplikasyon. Sit entènèt sa a pa afilye ak okenn pwogram gouvènman an. Deklarasyon konplè.

Already Get SNAP?

You may be automatically qualified for other benefits such as Lifeline (cell phone benefit), discounts, and programs by receiving SNAP.
10 Additional Benefits